1.- INTRODUCCIÓ

Les presents condicions particulars de la botiga on-line operada per CARNES CAMPO VERDE, en endavant CCV s'ofereixen com a informació prèvia al procés de compra i complementen els termes i condicions generals que regulen la utilització general del lloc web accessible a través de la realització de qualsevol compra a través de CCV comporta necessàriament l'acceptació dels termes i condicions generals d'accés i ús al lloc web de CARNS CAMP VERD, així com dels presents termes i condicions particulars, sense objecció o reserva de cap classe.

2.- TRAMITACIÓ DE COMANDES:

Les comandes hauran de ser tramitades per CCV, on s'informarà l'usuari prèviament a la finalització de cada compra de l'import exacte de cadascuna de les comandes, incloses les despeses d'enviament associades.

Només podran tramitar comandes a través de CCV persones de com a mínim 18 anys. L'Usuari que faci ús de CCV garanteix que compta amb almenys aquesta edat, així com la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitades a CCV. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a CCV oa tercers per la informació que faciliti.

3.-DISPONIBILITAT DE PRODUCTES:

CCV mostra la informació de referències de producte i estocs disponibles de productes.

Si per qualsevol motiu no és possible subministrar algun o tots els productes integrants d'una comanda, CCV es posarà en contacte amb l'usuari com més aviat millor per informar-lo d'aquesta circumstància i oferir-li una solució o procedirà a reintegrar-li l'import pagat per aquest. Si la comanda contingués més articles, CCV preguntarà al client si vol o no que la seva comanda sigui tramitada o prefereix optar per la cancel·lació d'aquesta, emetent així una targeta regal pel valor de la comanda.

4.- GARANTIES OFERTES:

Els productes comercialitzats compten amb les garanties següents.

En tot cas i, llevat de prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun no sigui aplicable:

  1. S'ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.
  2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.
  3. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
  4. Presenten la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fonamentalment esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

En supòsits de disconformitat provada de producte amb el contracte, CCV procedirà -si escau i segons correspongui-, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

El termini per informar sobre una falta de disconformitat serà el legal, que en aquests moments és de dos mesos des que se'n va tenir coneixement.

5.- TERMINI DE LLIURAMENT.


Totes les nostres comandes es lliuren per un servei de missatgeria amb temperatura controlada, en un termini aproximat d'1-2 dies hàbils des que la mercaderia surt des de la nostra botiga en cas que la comanda tingui per destinació la península ibèrica. El responsable del lliurament i de l'enviament és l'empresa de transport, en cap cas no és responsable CCV.

La nostra política de preparació i enviament és la següent:

Totes les comandes rebudes després de les 8am es preparen i envien l'endemà hàbil, excepte els dijous que preparem totes les comandes rebudes abans de les 15h. Els divendres, dissabtes i diumenges no fem enviaments per garantir la cadena de fred.

Les comandes de les Balears i Portugal es preparen els dilluns, dimarts i dimecres. Perquè enviem la seva comanda a la mateixa setmana els ha de fer abans de dimecres 7.55h

El dia que es processi i envieu la vostra comanda rebrà a mig dia un email amb la confirmació de l'enviament. Rebreu la vostra comanda al matí següent generalment abans de les 14h, de forma extraordinària al següent dia hàbil. (Heu de tenir en compte possibles festivitats i retards de l'agència de transport)

Com que és carn fresca i els temps tan ràpids de preparació que tenim no és possible agendar, cancel·lar ni modificar les comandes. Assegureu-vos que els productes que teniu a la cistella són els que voleu rebre abans de confirmar la vostra comanda.(Heu de tenir en compte possibles festivitats i retards de l'agència de transport)

6.- DEVOLUCIONS DE PRODUCTES – DRET DE DESISTIMENT:

L'art. 103 apartat d) de la LLEI PER A LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS, estableix la possibilitat que no hi càpiga el dret al desistiment quan es tracti d'un producte que es pot deteriorar o caducar amb rapidesa, com és el cas de la carn fresca. Així queda recollit a la nostra política de devolució. Per tant una vegada realitzada la comanda no es pot desistir de la compra realitzada.

Els productes han de trobar-se en perfectes condicions, no han d'haver estat usats i han de conservar les seves etiquetes originals, així com el seu embalatge i -si escau- documentació i elements accessoris originals, també en perfectes condicions.

Si la devolució del producte es produeix sense embalatge original, CCV es reserva el dret de no tornar l'import íntegre pagat si es considera que el producte ha patit una depreciació.

No s'admetran devolucions de productes personalitzats segons indicacions del client o fabricats, adaptats o confeccionats a partir d'especificacions.

Les despeses d'enviament de les devolucions aniran a càrrec del comprador.

CCV es reserva el dret a denegar el dret a devolució de productes en supòsits de vulneració del que estableixen aquestes condicions particulars

 

FORMA D'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT:

Com que és carn fresca i els temps tan ràpids de preparació que tenim no es pot cancel·lar ni modificar les comandes. Assegureu-vos que els productes que teniu a la cistella són els que voleu rebre abans de confirmar la vostra comanda.

Per procedir a realitzar devolucions de producte, caldrà -dins les 24h següents a la recepció de la comanda-, fer arribar un correu electrònic a l'adreça: botiga@carnescampoverde.com indicant el número de comanda afectat, així com el producte o productes objecte de devolució d'acord a REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007 de 16 de Novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), precisant l'art. 103 apartats d) ie).

A continuació, CCV es posarà en contacte per confirmar o denegar la devolució dels productes.

Rebuda la sol·licitud d'exercici del vostre dret de desistiment per part del comprador i una vegada en possessió de la mercaderia objecte de devolució, CCV procedirà a l'examen dels productes rebuts ia continuació se n'efectuarà la devolució.

La devolució de l'import pagat per la compra de producte tornat es durà a terme amb la major brevetat possible sempre que sigui una compra en línia, amb un termini de quinze dies del lliurament de la comanda. Es farà mitjançant targeta regal CCV carregada amb el saldo.  

El dret a devolució s'exclou dels productes següents:

  • Productes venuts com a part d'una promoció (ex: descomptes, ofertes especials). 
  • Productes personalitzats. 

Els productes esmentats anteriorment es podran tornar en cas que siguin defectuosos o vinguin amb fallades de fàbrica.

CCV es reserva el dret de rebutjar una devolució en cas que sigui evident que el procediment d'un encàrrec s'ha tramitat de manera abusiva (ex: encarregar diferents variants d'un mateix producte per provar-les). 

7.- DEVOLUCIONS DE PRODUCTES – DEFECTES DE FÀBRICA I/O DANY TRANSPORT:

El comprador compta amb la possibilitat de realitzar devolucions de productes rebuts en mal estat (sempre que aquests defectes no haguessin estat deguts a manipulació o utilització indeguda per part de lusuari o tercers), o que hagin resultat danyats en el transport.

La reclamació en el supòsit de recepció d'un producte danyat s'haurà de fer com més aviat millor, i caldrà que passi en les 24 hores següents a la recepció de la comanda perquè pugui ser oberta una reclamació a l'assegurança de transport; aportant completament els 3 punts exposats a continuació a l'email botiga@carnescampoverde.com.

1. Número de comanda.
2. Descripció de la/les incidència/s.
3. Fotografies perfectament visibles de:
- danys a la mercaderia
- embalatge extern
- embalatge intern
- adhesiu de l'expedició del transportista.
 
 

CCV es reserva el dret a denegar el dret a devolució de productes en supòsits de vulneració del que estableixen aquestes condicions particulars.

Qualsevol falta d'un producte ha d'anotar-la a l'albarà de lliurament a la recepció del paquet, no hi ha cap reclamació no anotada a l'albarà de lliurament.

8.-FORMA DE REALITZAR DEVOLUCIONS:

Per procedir a realitzar devolucions de producte amb defecte de fàbrica, caldrà fer arribar per correu electrònic a l'adreça: botiga@carnescampoverde.com una declaració en aquest sentit indicant el número de comanda afectada, així com el producte o productes objecte de devolució i una relació detallada dels defectes apreciats en aquests i els altres punts descrits al punt 7.

Tot seguit, es concretarà la forma de devolució. Excepció feta del defecte o tara apreciat, cada producte a tornar haurà de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i, si escau, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb aquest.

Si la devolució del producte es produeix sense embalatge original, CCV es reserva el dret de no tornar l'import íntegre pagat si es considera que el producte ha patit una depreciació.

Un cop en possessió de la mercaderia objecte de devolució, CCV examen dels productes rebuts.

Comprovada l'existència de defecte de fàbrica i sempre que es compleixin les condicions indicades anteriorment, CCV procedirà a tramitar davant del fabricant o distribuïdor corresponent la substitució del mateix per un altre de característiques idèntiques.

Si no és possible substituir-lo,CCV posarà en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i emetrà a l'usuari l'import corresponent a la compra del producte mitjançant una targeta regal.

En aquest cas, la devolució d'imports pagats per la compra de producte retornat es durà a terme com més aviat millor en targeta regal CCV carregada amb saldo equivalent i, sempre amb subjecció al que estableixen aquests termes i condicions particulars.

En el cas de recepció de productes en mal estat atribuïble al transport del mateix, i sempre que no fos possible substituir-lo, CCV procedirà a abonar, mitjançant targeta regal, a l'usuari l'import corresponent al més aviat possible.

9.- CONDUCTES DE L'USUARI:

No es permet l'ús del Lloc Web per a:

  • fins fraudulents, o relacionats amb delictes o activitats il·lícites de cap tipus
    · enviar, utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, inclosos drets d'autor i marques registrades, o confidencialitat, privadesa o qualsevol altre dret, o sigui d'una altra manera injuriosa o censurable per a tercers, o el contingut dels quals contingui virus informàtics, propaganda política, publicitat, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de “spam”
  • generar qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari

10.- ACCÉS I CONDICIONS D'ÚS:

L'accés complet a les pàgines web del Lloc Web requereix que vostè es registri prèviament com a usuari, una vegada accepti les Condicions Generals.

Quan utilitzeu el Lloc Web, serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i la contrasenya del vostre compte, i de restringir l'accés al vostre ordinador per evitar possibles usos no autoritzats del vostre compte.

CCV es reserva el dret a denegar qualsevol intent d'accés al Lloc Web, cancel·lar comptes, eliminar o modificar contingut, o cancel·lar comandes en cas que vostè incomplís la legislació aplicable, les presents Condicions Generals o qualssevol Condicions Particulars o altres termes i condicions o polítiques .