1. INFORMACIÓ GENERAL.

Aquesta pàgina web és propietat de l'entitat CARNICERIES CAMPOVERDE SLU (d'ara endavant, l'Empresa) les dades de la qual són les següents:

• Domicili social: AVINGUDA SALVADOR SANCHEZ FRASCOLO 9 LOCAL 18. 28411 Madrid

• NIF: B85768935

• Correu electrònic: tienda@carnescampoverde.com

Aquest document (així com la resta de documents relacionats amb el mateix) regularan les condicions per les quals es regeix l'ús del present Lloc Web www.carnescampoverde.com i la compra o adquisició de productes que s'hi ofereixen (d'ara endavant, Condicions) .

Les condicions esmentades estan compreses en l'activitat desenvolupada per CARNICERIES CAMPOVERDE SLU. al Lloc Web, les quals és la compra de productes carnis i derivats de la carn. 

Cal que l'Usuari, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, llegeixi les presents Condicions, el Avís Legal, Política de Cookies, i la Política de Privacitat de CARNICERIES CAMPOVERDE SLU

Alhora, l'Usuari en utilitzar aquest Lloc Web i/o en sol·licitar l'adquisició d'un producte quedarà vinculat a les condicions esmentades. En cas de no estar d'acord amb aquestes, no heu d'usar aquest Lloc Web.

Aquestes condicions són susceptibles de modificació. En qualsevol cas, l'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui o faci servir el Lloc Web, i li són d'aplicació les que es trobin vigents en cada moment en què sol·liciti algun dels productes oferts. En cas que l'Usuari tingui algun tipus de dubte sobre les Condicions, podeu posar-vos en contacte amb CARNICERIES CAMPOVERDE SLU, a través de qualsevol de les vies facilitades a la part superior.

2. L'USUARI.

La navegació, accés i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari/s, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la corresponent navegació dins del Lloc Web totes les Condicions establertes al present document, així com les modificacions posteriors que es poguessin donar. Tot això sense perjudici de laplicació de la corresponent normativa legal daplicació en cada cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat comprendrà:

 1. Usar únicament el Lloc Web per realitzar consultes, compres i/o adquisicions legalment vàlides.
 2. No fer cap tipus de compra i/o adquisició falsa o fraudulenta. En cas que la compra pugui ser qualificada com a tal s'anul·larà i s'informarà les autoritats competents.
 3. Les dades de contacte facilitades seran veraces i lícites, tot això en base a la nostra política de privacitat.

En qualsevol cas, l'usuari declara ser major de divuit (18) any i tenir plena capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web. En cas que l'Usuari no sigui major, preguem que no procedeixi a la compra de cap dels productes oferts a la present pàgina web. 

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Per això, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU, no es fa responsable que el Lloc Web compleixi, totalment o parcialment, amb legislacions d'altres països. 

L'Usuari, a la seva elecció, podrà formalitzar amb CARNICERIES CAMPOVERDE SLU el contracte de compravenda dels productes desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions vinguin establertes, en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA.

Els Usuaris, bé a través d'accés com a convidats ben registrats, podran comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.carnescampoverde.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra.

Alhora, l'Usuari haurà d'emplenar, emplenar i comprovar la informació que en cada pas se sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es puguin modificar les dades de l'adquisició.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que CARNICERIES CAMPOVERDE SLU, ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, sent aquest missatge, la confirmació de la comanda. Si escau, s'informarà, igualment, mitjançant correu electrònic, quan la seva compra estigui sent enviada. Si escau, aquesta informació es podrà posar a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

L'Usuari reconeix tenir coneixement, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la prestació o, si escau, imatge d'aquest Lloc Web. Serveixi com a exemple enunciatiu (en cap cas exhaustiu) segons el cas:

 • Nom.
 • Preu.
 • Components.
 • Pes.
 • Quantitat.
 • Color
 • Detalls del producte.
 • Característiques del producte.
 • Manera de dur-se a terme la prestació.
 • Cost de la prestació i/o producte.

Conclòs el procediment de compra, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi un albarà electrònic que es farà arribar a l'Usuari mitjançant correu electrònic i/oa través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Alhora, l'Usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a CARNICERIES CAMPOVERDE SLU utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L'usuari reconeix tenir coneixement, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte en qüestió. La cerca del producte requerit es realitzarà a través del número de referència del mateix.

I reconeix que la realització de la comanda de compra materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de CARNICERIES CAMPOVERDE SLU per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, respectant les condicions raonables de seguretat, lleis i normativa vigent que li sigui aplicable (en particular, el RGPD, LOPD – GDD i LSSI-CE), tot això, en compliment de la política de protecció de dades de la nostra pàgina web.

4. DISPONIBILITAT.

Totes les comandes de compra rebuts per CARNICERIES CAMPOVERDE SLU a través del Lloc Web, estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/oa causes de força major (clàusula nou de les presents Condicions) afecte al subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats quant a la disponibilitat, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU es compromet a contactar amb l'usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. FORMA DE PAGAMENT I PREUS.

Els preus mostrats al Lloc Web són els finals, en euros (€) i incloent-hi els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali de manera diferent. Els preus són oferts pel que fa als pesos de cada variant, i aquests pesos són aproximats, podent en alguns casos tenir una variació +/-10% sense que sigui motiu de reclamació.

En cap cas, el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit lliurement i voluntàriament. Tot i així, els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als Usuaris que ja hagin rebut una confirmació de comanda.

Pel que fa als mitjans de pagament, aquests seran: transferència bancària, targeta de crèdit o dèbit (utilitzant la plataforma Stripe), o pagament a través de compte PayPal.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats bancàries emissores de les mateixes, si aquesta entitat no autoritza el pagament, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que CARNICERIES CAMPOVERDE SLU rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s'enviï a l'Usuari la confirmació de l'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establert. En tot cas, l'usuari confirma que el mètode de pagament és seu.

6. LLIURAMENT I ENVIAMENTS.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament s'entenen localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Es farà l'enviament després de la recepció de pagament. Els productes comprats a CARNICERIES CAMPOVERDE SLU se subministren a Península. Els productes s'enviaran a l'adreça de lliurament que indiqueu durant la comanda.

Els terminis indicats són orientatius i corresponen als terminis de preparació de la comanda i al lliurament. Aquests terminis poden variar entre 1-2 dies feiners. Els productes adquirits es lliuraran a la persona ia l'adreça indicada a la comanda. Per defecte, els albarans/factures s'enviaran a l'adreça de correu electrònic indicada pel client a l'hora de la seva alta, quan se sol·licitin. 

L'enviament es farà a través de l'empresa SEUR FRED o similar que gestionarà el trasllat del producte. Per fer-ho, se'ls comunicaran dades de caràcter personal per procedir al perfeccionament de l'enviament. És important destacar que els divendres, dissabtes, diumenges, vespres i festius regionals i/o nacionals, no hi haurà ni sortida ni entrega de comandes. No obstant això, la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

Les despeses d'enviament s'oferiran de manera independència depenent de la ubicació geogràfica del domicili de l'usuari.

Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista lliura el paquet a l'Usuari i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies a l'albarà de recepció de lliurament.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS.

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb CARNICERIES CAMPOVERDE SLU a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació General ). 

 De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar el Avís legal y Política de Privacitat per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix EL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD), així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD – GDD). 

8. DEVOLUCIONS.

En els casos en què l'Usuari adquirís productes a través del Lloc Web, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

 1. Dret de Desistiment: L'art. 103 apartat d) de la LLEI PER A LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS, estableix la possibilitat que no hi càpiga el dret al desistiment quan es tracti d'un producte que es pot deteriorar o caducar amb rapidesa, com és el cas de la carn fresca. Així queda recollit a la nostra política de devolució. Per tant una vegada realitzada la comanda no es pot desistir de la compra realitzada.

En cas de voler exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a CARNICERIES CAMPOVERDE SLU Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web.

L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra.

En cas d'acceptar desistiment, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU reemborsarà, mitjançant targeta regal, a l'Usuari tots els pagaments rebuts, excloses les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals triades per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què CARNICERIES CAMPOVERDE SLU és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

CARNICERIES CAMPOVERDE SLU podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a l'adreça facilitada per CARNICERIES CAMPOVERDE SLU fent-se en tot moment càrrec de l'enviament.

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 24 hores naturals a partir de la data en què CARNICERIES CAMPOVERDE SLU va ser informat i confirmat de la decisió de desistiment.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En el cas dels productes oferts per CARNICERIES CAMPOVERDE SLU, és important destacar la lletra del dit article (“el subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa”) atès que en moltes circumstàncies el client i/o consumidor podria estar emmarcat en aquest supòsit.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament. Així mateix, s'han de tornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, i altres documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Tot això serà aplicable sempre que no s'enquadre en cap de les excepcions del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. i altres lleis complementàries, especialment el seu article 103.

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta web, pots presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea. CARNICERIES CAMPOVERDE SLU es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

 1. Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament: es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb CARNICERIES CAMPOVERDE SLU immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. . L'usuari es farà càrrec dels costos d'enviament de la devolució.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

 1. Garanties: l'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte i/o servei, responent CARNICERIES CAMPOVERDE SLU

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per CARNICERIES CAMPOVERDE SLU i posseeixin les qualitats presentades a la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables.

 1. Cancel·lacions: a causa de la rapidesa del nostre servei, i en tractar-se de carn fresca, no és possible cancel·lar/modificar una comanda una vegada realitzada.

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Excepte disposició legal en sentit contrari, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen: 

 • Qualssevol pèrdues que no siguin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 • Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts. 

Igualment, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos: 

 • CARNICERIES CAMPOVERDE SLU aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s'utilitzi o altres de aquesta índole. 
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament de l'servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei. CARNICERIES CAMPOVERDE SLU posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major. 
 • En general, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva: 
 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. 
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. 
 4. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. 
 5. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. 
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. 

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i CARNICERIES CAMPOVERDE SLU disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. CARNICERIES CAMPOVERDE SLU posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS.

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb CARNICERIES CAMPOVERDE SLU siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web). 

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que CARNICERIES CAMPOVERDE SLU envieu de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari. 

L'usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb CARNICERIES CAMPOVERDE SLU a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU pot contactar i / o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

11. RENÚNCIA.

Cap renúncia de CARNICERIES CAMPOVERDE SLU a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per CARNICERIES CAMPOVERDE SLU del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni l'Usuari exonerarà del compliment de les seves obligacions. 

Cap renúncia de CARNICERIES CAMPOVERDE SLU a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

12. NUL·LITAT.

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

13. ACORD COMPLET.

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i CARNICERIES CAMPOVERDE SLU en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts. 

L'Usuari i CARNICERIES CAMPOVERDE SLU reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

14. PROTECCIÓ DE DADES.

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a CARNICERIES CAMPOVERDE SLU en el curs d'una transacció al Lloc Web, seran tractats d'acord amb allò establert a les Polítiques de Privadesa. En fer accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l'Usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

L'accés, navegació i / o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d'aquest es regiran per la legislació espanyola. 

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre CARNICERIES CAMPOVERDE SLU i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols. CARNICERIES CAMPOVERDE SLU i l'usuari acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb la contractació de productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

16. QUEIXES I RECLAMACIONS.

L'usuari pot fer arribar a CARNICERIES CAMPOVERDE SLU les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d'aquestes Condicions (Informació General). 

A més, CARNICERIES CAMPOVERDE SLU disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a CARNICERIES CAMPOVERDE SLU en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d'aquestes Condicions (Informació General). 

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre CARNICERIES CAMPOVERDE SLU i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia matèria de consum. http://ec.europa.eu/odr