Mitjançant el present es recullen les bases legals (d'ara endavant, les “Bases”) del sorteig realitzat per la societat CARNICERIES CAMPOVERDE SLU, proveïda de CIF número B85768935, (d'ara endavant, “CARNES CAMPOVERDE”) a les pàgines oficials d'Instagram i Facebook de @carnes.campoverde 

PRIMERA. – Objecte de la Promoció

L'objecte de la present promoció és un concurs entre els participants per a l'obtenció dels premis detallats a la clàusula CINQUENA de les presents Bases (la “Promoció”).

El concurs consistirà a apuntar-se al mur de l'esdeveniment a les xarxes socials de Carnes Campoverde per poder participar al sorteig de quatre targetes regal valorades en 50€.

SEGONA. – Àmbit territorial i durada de la promoció

Àmbit territorial

La Promoció es durà a terme a tot el territori nacional espanyol a través de les pàgines oficials de Facebook i Instagram de CARNS CAMPOVERD. En endavant, les referides pàgines oficials de CARNS CAMPOVERD d'Instagram i Facebook seran anomenades conjuntament com les “Pàgines Oficials”.

Durada de la Promoció

La Promoció s'iniciarà el 21 d'agost del 2023 i finalitzarà el dia 31 d'agost del 2023 a les 22:00 pm

TERCERA. – Legitimació per participar a la Promoció

Podran participar a la Promoció aquells usuaris, majors d'edat, residents a qualsevol lloc del món que estiguin registrats a les Pàgines Oficials i compleixin amb les exigències establertes a les presents Bases (els “Participants”).

Es deixa expressa constància, que CARNS CAMPOVERD es reserva el dret a comprovar la veracitat de les dades dels participants, així com les edats i identitats dels guanyadors abans de procedir al lliurament dels premis.

No podran participar a la Promoció ni els empleats de CARNS CAMPOVERD, ni els empleats d'aquelles empreses amb què CARNS CAMPOVERD mantingueu una relació mercantil vigent, així com els seus familiars directes fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

QUARTA.- Gratuïtat

La participació a la Promoció és totalment gratuïta.

CINQUENA. – Mecànica de la Promoció, Premi i comunicació al Guanyador

La Promoció es durà a terme a través de les Pàgines Oficials de CARNS CAMPOVERD.

En aquest sentit, es designarà dos guanyadors a la pàgina oficial d'Instagram i dos guanyadors a la pàgina oficial de Facebook.

A més dels Guanyadors, CARNS CAMPOVERD designarà un (1) guanyador reserva de cadascuna de les Pàgines Oficials (d'ara endavant, “Guanyador Reserva”). De manera que, si l'algun dels Guanyadors del premi no compleix els requisits establerts a les presents Bases, el premi serà assignat al Guanyador Reserva, sempre que aquest últim compleixi els requisits exigits. En cas contrari, el premi quedarà desert.

Els usuaris Guanyadors seran seleccionats entre els usuaris que comentin les publicacions/dinàmiques publicades a les Pàgines Oficials entre els dies 21 de Agost de 2023 fins al dia 31 de Agost del 2023 a les 22:00 pm

La selecció dels Guanyadors es realitzarà mitjançant un sorteig aleatori realitzat pel departament de màrqueting de Carnes Campoverde.

Els Guanyadors hauran de complir amb els requisits exigits en les presents Bases així com haver complert amb les instruccions indicades al post associat al sorteig, és a dir, donar like, seguir al compte als comptes oficials i esmentar en el post un amic.

El premi obtingut per cada guanyador serà una targeta regal de 50€

Es deixa expressa constància, que el Premi no serà bescanviable per diners i estarà subjecte, si escau, a les retencions fiscals corresponents que es prevegin a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la legislació que la desenvolupa.

Es cobriran les despeses d'enviament al guanyador, només per a enviaments a tot el territori nacional. En cas de residir fora del territori nacional, les despeses aniran a càrrec del guanyador.

Els noms dels Guanyadors es publicaran al mur de les Pàgina Oficials de CARNS CAMPOVERD havent de posar-se en contacte amb CARNS CAMPOVERD a través de l'opció de contacte prevista al portal d'Instagram “Missatge Directe”, en el termini d'un (1) dia natural a comptar des del dia en què CARNS CAMPOVERD hagi publicat els noms dels Guanyadors.

Un cop contactat amb CARNS CAMPOVERD, el guanyador hauran d'enviar per email a 'tienda@carnescampoverde.com' ia més per missatge privat de les Pàgines Oficials (i) un correu electrònic de contacte, (ii) el nom complet i cognoms del Guanyador, (iii) l'adreça postal a la qual enviar el Premi i, (iv) còpia escanejada del DNI o passaport mitjançant el qual s'acreditarà la majoria d'edat.


De conformitat amb el que preveu aquesta clàusula, en cas que el Guanyador no es posés en contacte amb CARNS CAMPOVERD no complís amb els requisits previstos a les presents Bases, aquest perdrà el dret al Premi que serà assignat al Guanyador Reserva que correspongui. En conseqüència, CARNS CAMPOVERD contactarà amb el Guanyador Reserva designat a aquests efectes, el qual disposarà d'un (1) dia natural per contestar a l'e-mail indicant les dades i els documents anteriorment esmentats. En cas que el Guanyador Reserva designat no compleixi els requisits i les indicacions establerts a la Promoció, el Premi es declararà desert.

Els guanyadors podran renunciar al premi obtingut, no obstant, l'enviament del correu electrònic amb la documentació indicada, s'entendrà com a acceptació del premi. D'acord amb això, si el Guanyador renuncia automàticament el Premi passarà al Guanyador Reserva.

Un cop acceptat el Premi, es convidarà el Guanyador a publicar al mur de la Pàgina Oficial de Carns Campoverde corresponent una fotografia del Premi rebut. En cas que el CARNS CAMPOVERD decidís publicar aquesta fotografia (la “Fotografia”), aquesta haurà de complir amb els següents requisits:

No vulnerar cap dret, llei o norma, especialment, quant a drets d'imatge i de propietat intel·lectual.
Aparèixer sol, és a dir, sense acompanyants ni tercers vianants. Tampoc no pot aparèixer cap marca, edifici representatiu, pintura, escultura o dret de propietat intel·lectual ni industrial.
Aparèixer vestit.
Ser l'autor de la fotografia.

SISENA. – Protecció de dades de caràcter personal

Les dades recollides seran tractades per CARNS CAMPOVERD amb la finalitat de gestionar la participació en la present Promoció, comunicació pública del Guanyador (o, si escau, Guanyador Reserva) i, si escau, el lliurament del Premi, així com per informar i enviar informació sobre promocions, prospecció comercial i novetats de CARNS CAMPOVERD.

De conformitat amb el que estableixen els articles 7 i 9 del Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, referent a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les dades, amb la acceptació daquestes bases atorga el seu consentiment de forma explícita perquè es procedeixi al tractament indicat anteriorment, arribant-nos legitimats per a això per la seva acceptació en la participació de la present Promoció. Finalitzada la Promoció, les dades es conservaran durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis de prescripció d'eventuals infraccions en matèria de protecció de dades. La recollida de les vostres dades personals és imprescindible per a la correcta execució de la present Promoció. En cas que negar-se a facilitar-los mateixos no podrà participar-hi, eximint de qualsevol tipus de responsabilitat a CARNS CAMPOVERD. Les vostres dades podran ser cedides a tercers per al correcte exercici de la present Promoció, així com a empreses vinculades amb CARNS CAMPOVERD. Podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment per al tractament de les dades mitjançant escrit dirigit a la CARNS CAMPOVERD. En compliment de l'article 80 del Reglament UE 2016/679, us informem que teniu dret a donar mandat a l'Autoritat de control espanyola perquè, si escau, exerceixi en el vostre interès els drets que us assisteixen en matèria de protecció de dades.

Així mateix, de conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les persones que s'inscriguin atorguen l'autorització prèvia necessària perquè CARNS CAMPOVERD, enviïn informació comercial i publicitària per correu electrònic o altres canals electrònics. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita en aquest sentit a la direcció abans indicada.

Amb la participació a la Promoció, cada Participant declara i garanteix que és titular del perfil les Pàgines Oficials a través del qual participa a la Promoció. CARNS CAMPOVERD no accepta cap responsabilitat derivada de la suplantació d'identitat a través dels seus perfils.

SETENA. Cessió de drets sobre la Fotografia i autorització dús de la imatge del Participant

En el supòsit que, de conformitat amb allò previst a la Clàusula CINQUENA d'aquestes Bases, el Guanyador decideixi enviar la Fotografia a CARNS CAMPOVERD per a la seva publicació a la Pàgina Oficial s'entén que:

Cedeix a CARNS CAMPOVERD tots els drets de qualsevol naturalesa (en particular, però no limitats a, els drets de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets de reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i posada a disposició al públic així com, els drets d'imatge) sobre la Fotografia , per a tothom, amb caràcter exclusiu i per tot el termini de protecció d'aquests drets, per a la seva explotació en qualsevol forma (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, anuncis o activitats promocionals de CARNS CAMPOVERD i aquesta Promoció) i per qualsevol mitjà (incloent a través d'Internet en termes generals, la pàgina web de Carnes Campoverde i xarxes socials i blocs associats a CARNS CAMPOVERD , televisió i premsa). L'anterior cessió faculta CARNS CAMPOVERD per cedir alhora els drets sobre la Fotografia oa autoritzar-ne l'ús per qualsevol tercer, per a qualsevol tipus d'explotació, en els mateixos termes que s'han exposat en aquest paràgraf. En qualsevol cas, el Guanyador podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a l'ús futur de la imatge en noves informacions o notícies. i

Declara i garanteix ser l'únic/a autor/a de la Fotografia i que el Participant té els drets i/o autoritzacions necessàries de qualsevol naturalesa perquè la cessió sigui completament efectiva, comprometent-se a deixar indemne a CARNS CAMPOVERD davant de qualsevol dany (incloses denúncies de tercers per plagi o per qualsevol altra raó) si aquesta declaració i garantia no és certa. Així mateix, aquest participant reconeix que la cessió de drets abans referits sobre la fotografia és completament gratuïta. CARNS CAMPOVERD no accepta cap responsabilitat per danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivats del mal ús, la manipulació o alteració per qualsevol tercer de la Fotografia una vegada aquesta ha estat publicada o difosa per CARNS CAMPOVERD. El Participant que hagi remès o vist publicada la seva Fotografia a alguna de les Pàgines Oficials autoritza a CARNS CAMPOVERD a utilitzar i explotar la seva imatge i el seu nom en anuncis o activitats promocionals de CARNS CAMPOVERD i en aquesta Promoció, que es podrà difondre per qualsevol mitjà, incloent-hi els esmentats a la lletra (i) d'aquesta clàusula.

VUITENA. – Acceptació de les bases

Per adquirir la condició de participant els usuaris han d'haver acceptat expressament les bases de la present promoció. Per això, es facilitarà un link al mur de les Pàgines Oficials de CARNS CAMPOVERD mitjançant el qual els usuaris podran accedir a les presents Bases.

Qualsevol manifestació en sentit contrari, és a dir, de no acceptació total o parcial de les mateixes, implicarà l'exclusió del Participant i, com a conseqüència d'aquesta, CARNS CAMPOVERD queda alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

L'incompliment de qualsevol dels termes i condicions inclosos en aquestes bases donarà lloc a la desqualificació del participant de la promoció. En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació d'alguna de les presents Bases, o d'existir aspectes que no s'hi preveuen, CARNS CAMPOVERD es reserva el dret de fer una interpretació atenent l'esperit i la finalitat de la promoció.

NOVENA. – Modificació de les Bases

CARNS CAMPOVERD es reserva el dret a modificar les bases de la present promoció en la forma i la manera que desitgi durant el temps de vigència de la promoció. Entre altres, CARNS CAMPOVERD podrà modificar el període de vigència de la Promoció, així com el número o premis a lliurar. Aquestes modificacions seran comunicades als participants mitjançant les pàgines oficials.

DESENA.- Causes de desqualificació d'un Participant de la Promoció

La Promoció regulada a les presents Bases té com a finalitat incentivar i fomentar la participació de tots els consumidors dels productes de la marca CARNS CAMPOVERDpremiant la fidelitat, en condicions d'igualtat i amb estricte respecte al principi general de la bona fe. Per aquest motiu, CARNS CAMPOVERD exclourà automàticament i immediatament de la promoció a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, mitjançant conductes inadequades o impròpies, o que incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus extrems.

De la mateixa manera, qualsevol anomalia atribuïble a un Participant que impedeixi, alteri o pertorbi el normal desenvolupament de la Promoció, que afecti o perjudiqui qualsevol altre Participant, a títol enunciatiu i no limitatiu, que pugui falsejar les dades de participació, comprometre la seguretat o la fiabilitat dels sistemes tècnics utilitzats per al seu desenvolupament, o contravenir d'alguna altra manera les presents Bases, donarà dret a CARNS CAMPOVERD a excloure unilateralment i immediatament aquest Participant ia donar compte dels fets a les autoritats competents.

En cas que qualsevol de les anteriors irregularitats, o qualssevol altres, es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu del Premi, CARNS CAMPOVERD es reserva el dret dexercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable.

ONZENA. – Ús de les Pàgines Oficials

Qualsevol usuari de les Pàgines Oficials, sigui o no Participant en la Promoció, és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús de les Pàgines Oficials es realitza, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització de les Pàgines Oficials, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués violar la llei i/o les Bases, així com fer malbé la imatge, els interessos i els drets de CARNS CAMPOVERD o de tercers.

No s'admetran a les Pàgines Oficials comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant així com tampoc continguts degradants o desqualificacions cap als productes i serveis, marques, equip humà de CARNS CAMPOVERD o de tercers que es publiquin a les Pàgines Oficials. En el cas que es publiquin a les Pàgines Oficials comentaris d'aquesta índole, seran eliminats i l'autor dels mateixos serà exclòs immediatament de la Promoció en qüestió. També seran eliminats de la Pàgina Oficial que correspongui els comentaris que tinguin per finalitat, o que possibilitin directament o indirectament, la publicitat d'empreses competidores de CARNS CAMPOVERD, tant explícitament com de forma encoberta. CARNS CAMPOVERD es reserva igualment el dret de poder eliminar de la pàgina oficial qualsevol publicació que sota el seu criteri no s'ajusti als tipus de continguts desitjats.

CARNS CAMPOVERD adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són inexpugnables i que, per tant, CARNS CAMPOVERD no pot garantir la inexistència de virus, programari maliciós, cucs, atacs d'enginyeria social de tercers (phising, pharming, troians, etc.) o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

CARNS CAMPOVERD queda eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per esdeveniments aliens a la seva voluntat, entre d'altres, interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic; així com, de retards o bloquejos en el funcionament operatiu del sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques oa Internet i danys causats per tercers.

CARNS CAMPOVERD està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a les pàgines oficials amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Tots els continguts (incloent-hi el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, vídeos, noms comercials, marques o signes distintius i qualssevol elements) que apareixen a les Pàgines Oficials, llevat que s'indiqui expressament el contrari, són titularitat exclusiva de CARNS CAMPOVERD o de tercers. No se cedeix a l'usuari cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre les pàgines oficials ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal, privat i no col·lectiu en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats col·lectives o de caràcter comercial o professional . L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests darrers no comportin un risc de dany o inutilització de les pàgines oficials). L'usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Site, titularitat de CARNS CAMPOVERD o de tercers.

DOTZENA. – Llei aplicable i jurisdicció

Les bases de la present promoció es regeixen per la llei espanyola.

Tota controvèrsia que se susciti entre CARNS CAMPOVERD i els Participants derivada, directament o indirectament, de l'aplicació d'aquestes Bases queda sotmesa a les regles de jurisdicció que resultin aplicables de conformitat amb la normativa vigent en matèria de consumidors i usuaris.

TRETZENA. – Exclusions de les bases

Les Pàgines Oficials no patrocinen, avalen o administren de cap manera la Promoció regulada per aquestes Bases, ni estan associades a aquestes de manera directa o indirecta. Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, els participants exoneran les pàgines oficials de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la promoció.

Així mateix, es deixa expressa constància que les dades sol·licitades als Participants en el marc de la Promoció seran facilitades a CARNS CAMPOVERD i, en cap cas, no es pot entendre que el receptor d'aquestes dades són les pàgines oficials.

CATORZENA.- Contacte/Help Desk

Qualsevol consumidor que tingui dubtes sobre la promoció, podrà posar-se en contacte amb CARNS CAMPOVERD a través del correu electrònic botiga@carnescampoverde.com